بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
غمم غم بی و همراز دلم غم   غمم همصحبت و همراز و همدم
غمت مهله که مو تنها نشینم   مریزا بارک الله مرحبا غم

***

غم و درد مو از عطار واپرس   درازی شب از بیمار واپرس
خلایق هر یکی صد بار پرسند   تو که جان و دلی یکبار واپرس

***

دلت ای سنگدل بر ما نسوجه   عجب نبود اگر خارا نسوجه
بسوجم تا بسوجانم دلت را   در آذر چوب تر تنها نسوجه

***

خوشا آندل که از غم بهره‌ور بی   بر آندل وای کز غم بی‌خبر بی
ته که هرگز نسوته دیلت از غم   کجا از سوته دیلانت خبر بی

***

یکی درد و یکی درمان پسندد   یک وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران   پسندم آنچه را جانان پسندد

***

ته که ناخوانده‌ای علم سماوات   ته که نابرده‌ای ره در خرابات
ته که سود و زیان خود ندانی   بیاران کی رسی هیهات هیهات

***

خدایا داد از این دل داد از این دل   نگشتم یک زمان من شاد از این دل
چو فردا داد خواهان داد خواهند   بر آرم من دو صد فریاد از این دل

***

دلا خوبان دل خونین پسندند   دلا خون شو که خوبان این پسندند
متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست   گروهی آن گروهی این پسندند