بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢٢ اسفند ۱۳٩۱

لحـظه خوب

لحـظه نـاب

لحـظه آبـی صبح اسفـند

لحـظه ابرهـای شنـاور

لحـظه روشن و ژرف و جـاری

- حاصـل معـنی جمـله آب.

لحـظه ای که در آن خـنده هـایت

جـذبـه را تـا صنـوبـر رسانـید

لحـظه آبی بـاغ بیـدار

لحـظه روشن و نغـز دیـدار.