بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢۳ فروردین ۱۳٩٢

آنقدر اشک ریختم دیگر کویرم

اگر نقطه ای را در صفحه کاغذت زرد دیدی

بدان آخرین قطره ...

دیگر خشک خشکم

با تلنگری میشکنم