بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢


رهی معیری

آسودگی از محن ندارد مادر
آسایش جان و تن ندارد مادر


دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
ورنه غم خویشتن ندارد مادر