بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢

هان کیست این مردِ عبا بر دوش می آید

زیر ِ عبا با خمره ای مدهوش می آید

مدهوش و مستِ چیست این می زاده ی مغرور

چون اسم ِ اعظم بر لب و در گوش می آید

پنهان که باشد روشن و خورشید می تابد

پیدا که باشد ساکت و خاموش می آید

می نوش می آید هزاران خمره بر دوشش

از خمره ها صوت و صلای نوش می آید

هر کس تو را در جذبه ی دیدار حاضر شد

از هوش دارد می رود بی هوش می آید

تا رقص راهی نیست از این جا جنونم را

یاری که در رقص است در آغوش می آید

دل از در ِ این رنگ ، گنبد بود و خضرا شد

سبز از در ِ این باغ ، سیّدپوش می آید

حافظ ایمانی