بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢

مولانا

آزمودم! مرگ مــن در زنـــدگی اســـت

چون رهی زین زندگی، پایندگیست