بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٦ خرداد ۱۳٩٢

از شدت جوگرفتگی جنبه نداشت
او کار به کار جمعه و شنبه نداشت

چرخی زد و برقی زد و افتاد از پا
این معرکه غیر پهلوان پنبه نداشت!

از : محمد رضا ترکی