بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۳٠ خرداد ۱۳٩٢

شفیعی کدکنی :

هیچ میدانی چرا چون موج

در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟

 

زان که بر این پرده ی تاریک

این خاموشی نزدیک

 

آنچه میخواهم نمی بینم

وآنچه می بینم نمی خواهم