بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢٥ بهمن ۱۳٩۱

آنجا که فرصت بودن

نه اتفاق عجیب است !

آنجا که باور شهری

گل واژه های بهار است !

احساس نرم رهایی

دروازه های قرار است !

در کوچه های خیالت

من با تو پُر شدم از ... تو

از محمد علی رستمی