بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٦ تیر ۱۳٩٢

خندیدی و بر روی تو خندید طلوع

از چشم تو کرد عشق و امید طلوع

در پیرهن تو زودتر صبح شده

کرد از تن روشنت دو خورشید طلوع

 

 از جلیل صفر بیگی