بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٧ تیر ۱۳٩٢

خیام نیشابوری :

گر آمدنم به من بدی نامدمی
ور نیز شدن به من بدی کی شدمی

به زان نبدی که اندرین دیر خراب
نه آمدمی نه شدمی نه بدمی!!!


...

آورد به اضطراب اول به وجود
جز حیرتم از جهان چیزی نفزود

رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود
زین آمدن و ماندن و رفتن مقصود؟


...

ابریق می مرا شکستی ربی
بر من در عیش را ببستی ربی

من می خورم و تو می کنی بدمستی
خاکم به دهان مگر تو مستی ربی