بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٩ تیر ۱۳٩٢

غافل از لعل می و میخــــــانه و ســــــــــــاغَر نَشو ،

مستی از ســــر می پرانَد عشق ، پس دلبر نشو !

بیش از این بَر دار می بینم ، ســـَـــــــــــر ِ حَلاجها ،

نرم و نازک باش ، چـــــونان موم ، عصیــانگر نشو !

طاقت شیر سَمــــــــــــــاور چون نداری همچو من ،

پس ز میدان رقـــــابت دور شـــــــــــــو ، داور نشو !

من نمیگویم ز مَهــــــــــــــرویان همیشه دور باش ،

لیک عــــــــاقل باش ، نزدیکی نکن ، شوهر نشو !

خُب ، همینجوری که گِـــرد و گِمبلی خوشگِلتِری ،

من همینطوری میخوامِت ، اینقَذِه لاغـــر نَشـــــو !