بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٥ تیر ۱۳٩٢

بی‌وزن،‌ در مسیری تازه و سیال

به سمت فضایی روان

        گام برمی‌دارم

شهری - هنوز طبیعی و زنده -

        در برابر است

کوتاه‌ترین راه

        به این شهر ِ بی‌نظیر

                خواب است.

از : اقبال معتضدی