بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٧ تیر ۱۳٩٢

 ایرج میرزا

   چو زن تعلیم  دید و  دانش  آموخت               

   رواق جان به نور بینش افروخت

   به هیچ افسون ز عصمت بر نگردد              

    به    دریا   گر  بیفتد   تر  نگردد