بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳٩٢

در کشور بهار  

آنجا که فرصت بودن

عجیب نیست !

آنجا که باور شهرت

فریب نیست !

احساس نرم رهایی

دروغ نیست !

من در کنار خیالت

پر از توام ...

از محمد علی رستمی