بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢٤ تیر ۱۳٩٢

ناظم حکمت :

 

برف بند آورده بود راه را

تو نبودی

زانو زدم مقابلت

و محو تماشایت شدم

با چشمان بسته ....

 

کشتی ها نمی گذرند !

و هواپیماها پرواز نمی کنند !

تو بودی !

در مقابلت تکیه داده بودم به دیوار

حرف زدم - حرف زدم - حرف زدم

با دهان بسته !

 

تو نبودی !

با دستانم لمست می کردم

و دستهایم

بر صورتم می لغزید .....