بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٥ امرداد ۱۳٩٢

اینجا نیامدی و ندیدی که کیستم

در خشکسال عاطفه نم نم گریستم

جنگل به احترام گلی قد کشید و سوخت

من هم خدا کند که به پایت بایستم

از محمد علی رستمی