بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٧ امرداد ۱۳٩٢

بیدل دهلوی :

داغم از کیفیت آگاهی و اوهام هم

جنس بسیار است و نقد فرصت ناکام کم

کور شد چشمش زسوزن کاری دست قضا

پیش ازان کز نرگس شوخت زند بادام دم

آنچه ما در حلقه داغ محبت دیده ایم

نی سکندر دید در آینه نی در جام جم

اهل دنیا را مطیع خویش کردن کار نیست

پر بآسانی توان دادن به چوب خام خم