بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱ شهریور ۱۳٩٢

فائزه محمودی

من، حبـــّــــــه ی قــــــــند توأم، بردار چایـــت را !
حــــــل کن در آن قانـــــونِ تــــــلخ ِ انـــــزوایت را

کی میرسد آلوچــــــه های چــــــشم ِ برّاقت...؟
در چشم خـــیسم می تکانی شاخـــــه هایت را ؟

 اســطوره ی آرامـــــــشم بودی ولـــــــــی حالا...
لـه کرده ای حــــــــــسّ مرا بردار پایــــــــــــت را !

  تو عاشــــــقی یا مـــن؟ نمیدانم! بــــــیا امشب...
با فرمـــــــــــــولی اثـــبات کن این ادعــــایت را

 یک لحظه عاشق باش و من هم عشــق تو باشم
یک ثانــــــیه با من عوض کــــــن خب تو جایت را !

صف میکشی با شاه و سربازت دراین شــــطرنج
رو کـــــــن برایم نقشـــــه های کودتـــــایت را !

  سر می بُری نســـل ِ تمـــــــام خاطــــــــــراتم را
مختـــــومه کن پرونـــــده ی جرم و جنایــــت را

من وصـــــــــــله ی ناجور هر پیراهنــــــــی هستم
دیگر تو مجبوری بنوشــــــــــــی تلــــــــخ!چایت را

جغرافیای ســــــــــرد چشمانم مه آلــــــوده ست
دیگر برای گـریه کردن شانـــــــــه هایت را