بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٢ شهریور ۱۳٩٢


در تـو

هـزار مزرعـه ی خشـخاش تازه است.


آدم

به چشم های تو معتاد می شود...

 

"حمید مصدق"