بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٥ شهریور ۱۳٩٢

نامه ای در جیبم

و گلی در مشتم 

غصه ای دارم با نی لبکی

سر کوهی گر نیست

ته چاهی بدهید

تا برای دل خود بنوازم... 

عشق جایش تنگ است!

 

"حسین منزوی"