شعری از آروز حاجی خانی

شعر : آرزو حاجی خانی

روزی که نغمه ی باران
پرشتاب است
درآغوش تو
مسیررقص گونه ی فصل موهایت
درتمام سطوح حسم
شناوراست
وباد
آرامش قاصدکهارا
برای بارورشدن تو
درسینه ی نقاشی ام
بیشترمی کند
خوابهایم پراست
ازاین همه نقاشی
بدون ثانیه های مخدوش
ازتصویرهای تو.
چای دم نکشیده ام
ازکجابه واقعیت تو
قبل از شکل گیری ریخته شد؟
واین سفرفواره وارشعرها
ازکدام میدان شهر تو
فنجان راشکست؟
که باران
به طول موج نغمه هایش
از حس عاشقانه ی شعرهای تو
به شعرهای من
جریان می دهد
تاازدحام باتونوشیدن
قاصدکهارا
به هوش آورد.

/ 0 نظر / 3 بازدید