حسین منزوی

 "حسین منزوی"

بــــه دل هـــــوای تـــو دارم و بر و دوشت

 که تا سپیده دمامشب کشم درآغوشت

 

چنان نسیم که گلبرگ ها ز گل بکند

برون کنم ز تنت برگ برگ تن پوشت

 

گهی کشم به برت تنگ و دست در کمرت

گهـــی نهم سر پــــر شور بـر سر دوشت

 

چه گوشواره ای از بوسه های من خوش تر

کـــه دانه دانه نشیند بــــه لالـــه ی گوشت

 

گریز و گـم شدن ماهیان بوسه ی من

خوش است در خزه مخمل بنا گوشت

 

ترنمــــی است  در آوازهــــای پایانــــی

که وقت زمزمه از سر برون کند هوشت

 

چو میرسیم بــــه آن لحظه هــــای پایانی

جهان و هر چه در آن می شود فراموشت

 

چه آشناست در آن گفت وگوی راز و نیاز

نگــــاه  من  با  زبــان  نـگاه  خـــاموشت


/ 0 نظر / 4 بازدید