شعر اندوه مادر از رهی معیری


رهی معیری

آسودگی از محن ندارد مادر
آسایش جان و تن ندارد مادر


دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
ورنه غم خویشتن ندارد مادر

/ 1 نظر / 62 بازدید
بیدل

سلام تبریک به تو که در این برهوت هنوز هم خنکای شعر را ما گم شدگان هر روزینگی هدیه میکنی ممنون