شعری زیبا از مرضیه عاطفی

شعری زیبا از مرضیه عاطفی

حیاط خانه ی ما چون درخت کم دارد
خدای هرزه علف ها به ما کرم دارد

همیشه باغچه ی همجوار بارانیست
به ما که می رسد ابری دو قطره نم دارد

چگونه وصف کنم تک درخت نخلی که
نشسته در دل گلدان هوای بم دارد

شنیدم از همه همسایه ها حدیث درخت
هزار حیف علف سایه بر سرم دارد

همیشه شخم زدم تا انار بار دهد
خیال باغچه ای که سرش ورم دارد

انار جای خودش، گل نداد یک شاخه
چون اعتقاد به گنجشک خوش قدم دارد

نشسته ساکت و تنها و گوشه گیر، تبر
حیاط خانه ی ما چون درخت کم دارد

/ 0 نظر / 34 بازدید